تبلیغات
سیستم های اطلاعاتی حسابداری - طراحی مفهومی سیستم
 
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
درباره وبلاگ


دلم گرم خداوندیست که بادستان من گندم برای یا کریم خانه می ریزد چه بخشنده خدای عاشقی دارم که می خواندمراباآنکه می داندگنهکارم!!!دلم گرم است و می دانم بدون لطف او تنهای تنهایم..خدارابرایت آرزو دارم... دوستان عزیز..سلام این وبلاگ روتقدیم می کنم به همه ی شما..شمایی که حسابداری رو دوست داری..نه نه..اصلا شمایی که وقت گذاشتی وداری این وب رو می بینی..امیدوارم باز هم سری به ما بزنی..ممنون میشم اگه نظرت روبگی ودرمدیریت وبلاگ کمکم کنی...

مدیر وبلاگ : aseemanehaftoom
نویسندگان
دوشنبه 16 اردیبهشت 1392

تعریف سیستم :

مجموعه ای ازاجزای مکمل یکدیگراست که برای ایفای نقش یا وظیفه ای ویژه به نظم خاصی باهم ترکیب شده باشد.مانند سیستم ترمز اتومبیل، سیستم مدیریت,سیستم حسابداری وسیستم کامپیوتری

کلمه سیستم ممکن است برای نامگذاری اجزای سیستم نیز مورد استفاده قرار گیردمانند سیستم ورود و خروج کالا از انبار- سیستم عصبی که جزیی از سیستم بدن انسان است.

سیستم کامپیوتری به طور اخص (خاص) به مفهوم مجموعه واحد پردازش مرکزی، دستگاه های جانبی و سایر دستگاه های ورود و خروج و نگهداری اطلاعات می باشد.

سیستم های کامپیوتری مجموعه سخت افزار ها ، نرم افزار ها و حتی کارکنان مرکز خدمات کامپیوتری را شامل می شود یا به عبارت دیگر سیستم های کامپیوتری به مفهوم  سیستم کامپیوتری به اضافه سیستم های کاربردی، سایر نرم افزار ها، کارکنان، سازمان و مدیریت مرکز خدمات کامپیوتری است.

کامپیوتر از دو جنبه بر حسابرس تاثیر گذاشته است:

الف) حسابرسی سیستم های کامپیوتری

ب) استفاده از کامپیوتر در انجام حسابرسی

هدفهای حسابرس ازرسیدگی به سیستم های کامپیوتری:

1-اعتبار اطلاعات 2- حفاظت داراییها 3-کارایی سیستم 4-اقتصادی بودن سیستم

اعتبار اطلاعات:براساس رسیدگی به درستی اطلاعات ورودی وروش پردازش میزانی که حسابرس می خواهد برنتایج عملیات اتکا کند مشخص می شود.

حفاظت دارایی ها:مرکز خدمات کا مپیوتری شامل دستگاه های کامپیوتری ,برنامه ها,فایل های اطلا عاتی ,مستندات سیستم هاوکارکنان می باشد که باید مانند سایرداراییها کنترل وحفاظت شود.

کارایی سیستم:سیستم های کاربردی برای رفع نیازهای استفاده کنندگان طراحی وایجاد می گردد.بنابراین مرکزخدمات کامپیوتری وهرسیستم کاربردی برای ارزیابی چگونگی کارایی ومیزان تامین نیازها مورد رسیدگی قرارمی گیرد.

اقتصادی بودن سیستم:هزینه های طراحی ,پیاده سازی واجزای سیستم های کامپیوتری نباید بیشترازهزینه انجام کاربه روشهای دیگرباشد. دراین مقایسه باید مزایای سرعت ودقت پردازش کامپیوتری درنظرگرفته شود.به علت هزینه اندک کاربرد کامپیوتر بهرحال صرفه جوییهای زیادی نصیب استفاده کننده می شوداما برای افزایش کارایی بهینه سازی سیستم های کامپیوتری نباید ازنظردوربماند.

هدفهای مذکوردربندهای3و4 بالا درموارد حسابرسی عملکرد مدیریت جزء  هد فهای اصلی قرار می گیرند.

مراحل رسیدگی به سیستم های کامپیوتری

رسیدگی به سیستم های کامپیوتری شامل مطالعه و ارزیابی کنترل هلی داخلی سیستم های مزبور است که به دو گروه تقسیم می شوند:

الف) کنترل های عمومی

          این کنترل ها شامل کنترلهای مربوط به عملیات و حفاظت دارایی ها و کنترل های مشترک سیستم های کاربردی مرکز خدمات کامپیوتری است.

ب) کنترل های کاربردی

          این کنترل ها شامل کنترل های اختصاصی مربوط به هر یک از سیستم های کامپوتری است.

مراحل مطالعه و ارزیابی کنترل های حسابداری سیستم های کامپیوتری:

1-    مرحله مقدماتی بررسی – برای شناخت کلی سیستم ها و کنترل های داخلی مربوط به مرکز و سیستم های کاربردی

2-    مرحله تکمیل بررسی – مشخص کردن کنترل های اساسی و مورد نظر

3-    آزمون رعایت کنترل ها – ارزیابی نحوه اجرای کنترل های مورد نظر و پیش بینی شده در سیستم

4-    ارزیابی کنترل ها – تعیین میزان قابلیت اتکای کنترل ها و ارزیابی میزان اعتبار اطلاعات

روشهای طبقه بندی کنترلهای داخلی

1-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری:

کنترلهای حسابداری شامل کنترلهای مربوط به حفاظت از داراییها و قابلیت اطمینان صورتهای مالی است

کنترلهای اداری : کنترلی است که به منظور افزایش کارآیی عملیاتی و بهبود مدیریت بر قرار می شود از این طبقه بندی برای مشخص کردن حدود رسیدگیهای حسابرس استفاده می شود.

2- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی

کنترلهای عمومی عبارت از کنترلهای سازمانی مدیریت و عملیاتی است که ایجاد ، نگهداشت و اجرای سیستمهای کاربردی را در بر می گیرد.

کنترلهای کاربردی : مجموعه کنترلهایی است که در طراحی و طبق پرونده های (شامل راهنمایی استفاده کنندگان و گزارش طراحی سیستم ) مستندات سیستم برای هر سیستم کاربردی در نظر گرفته شده است.

3- کنترلهای مرحله ایجاد سیستم های کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی

کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی : ایجاد و نگهداشت سیستمهای کاربردی

کنترلهای مرحله اجرای سیستم : پردازش اطلاعات ورودی یا عملیات جاری

کنترلهای حفاظت و ایمنی : تامین امکان ادامه عملیات و بازیابی اطلاعات در صورت بروز هر نوع اشکال با حادثه

4- کنترلهای پیشگیرانه ، یابنده و اصلاحی

کنترلهای مورد مطالعه برای جلوگیری از بروز اشتباه یا سوء جریان ، یا برای پیدا کردن آن بعد از وقوع و قبل از پردازش یا برای اصلاح اشتباهات برقرار شده است.

هدفهای اساسی کنترلهای حسابداری و کاربرد آن در بررسی سیستمهای کامپیوتری

1- تفکیک وظایف کارکنان

هدف : هیچ فردی نباید در موقعیتی قرار گیرد که قادر باشد ضمن انجام وظایف محوله استباه یا سوء جریان خاصی را مرتکب و آن را پنهان نگاه دارد.

کاربرد : وظایف کارکنان قسمتهای ایجاد و توسعه سیستمهای کاربردی بایگانی برنامه ها و فایلهای اطلاعاتی و عملیات اجرای باید از یک دیگر تفکیک شود

2- مجاز بودن عملیات

هدف تمام عملیات باید طبق اجازه خاص یا کلی مدیریت انجام گیرد

کاربرد: در مراکز خدمات کامپیوتری باید کنترلهایی وجود داشته باشد که فقط اطلاعات مربوط به عملیات مجاز پذیرفته شود و توسط برنامه های مورد تایید مدیریت پردازش گردد

3- ثبت فعالیتها

هدف : اطلاعات هر فعالیت باید کامل ، صحیح ، به موقع ثبت شود تا امکان تهیه صورت مالی را فراهم آمورد مسئولیت حسابدهی داراییها را مشخص کند

کاربرد : کنترلهای عمومی و کاربردی برای جلوگیری ضعف ، اصلاح هر گونه اشتباه 2- کنترل اعتبار اطلاعات ورودی ، شناسایی و عدم پذیرش اطلاعات اشتباه و اصلاح آن 3- کنترلهای مربوط به تامین و استفاده از فایلهای اطلاعات و برنامه صحیح

4- دسترسی به داراییها

هدف : فقط افراد مجاز می توانند به داراییها دسترسی داشته باشند

کاربرد : 1- کنترلهای دسترسی به منابع کامپیوتری مثل دستگاه ها ، فایلهای اطلاعات و برنامه ها 2- کنترل دسترسی و استفاده از پایانه های کامپیوتری برای وارد کردن اطلاعات فعالیتها یا پردازش اطلاعات 3- کنترلهای مربوط به تهیه ئ صدور اسناد مالی مثل حواله انبار

5- مقایسه حساب داراییها با عین موجودی

هدف : در فواصل زمانی مناسب حساب موجودی داراییها باید عین داراییها تطبیق شود

کاربرد: در سیستم های کامپیوتری اطلاعات مربوط به حساب داراییها نگهداری می شود که باید با صورتهای موجود در سیستم را با موجودی های واقعی دارایی مطابقت داده شود و تغییرات احتمالی رسیدگی و رفع گردد.

خطر حسابرسی: عبارت است از احتمال اینکه حسابرس، ندانسته اظهار نظر خود را در مورد صورت های مالی حاوی اشتباه و تحریف، به گونه ای مناسب تعدیل نکند.

مخاطرات رسیدگی به مراکز کامپیوتری:

1-    مخاطرات مربوط به مرکز خدمات کامپیوتری

2-    مخاطرات مربوط به سیستم های کاربردی

3-    مخاطرات مربوط به اطلاعات ورودی هر یک از سیستم های کاربردی

4-    مخاطرات مربوط به اجزای اطلاعات ورودی و اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:53 ق.ظ
I enjoy what you guys are up too. This kind of clever work
and reporting! Keep up the superb works guys I've
incorporated you guys to my own blogroll.
سه شنبه 6 تیر 1396 04:47 ق.ظ
Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, great written and come with approximately
all vital infos. I would like to peer more posts like this.
سه شنبه 2 خرداد 1396 03:02 ب.ظ
Today, while I was at work, my cousin stole my iphone
and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My
apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off
topic but I had to share it with someone!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
چت روم | قالب وبلاگ
دانلود نرم افزار
گالری عکس
دریافت همین آهنگ
 
 
بالای صفحه