تبلیغات
سیستم های اطلاعاتی حسابداری - اجرا واستقرار سیستم
 
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
درباره وبلاگ


دلم گرم خداوندیست که بادستان من گندم برای یا کریم خانه می ریزد چه بخشنده خدای عاشقی دارم که می خواندمراباآنکه می داندگنهکارم!!!دلم گرم است و می دانم بدون لطف او تنهای تنهایم..خدارابرایت آرزو دارم... دوستان عزیز..سلام این وبلاگ روتقدیم می کنم به همه ی شما..شمایی که حسابداری رو دوست داری..نه نه..اصلا شمایی که وقت گذاشتی وداری این وب رو می بینی..امیدوارم باز هم سری به ما بزنی..ممنون میشم اگه نظرت روبگی ودرمدیریت وبلاگ کمکم کنی...

مدیر وبلاگ : aseemanehaftoom
نویسندگان
دوشنبه 16 اردیبهشت 1392

استقرار، ارزیابی، نگه داری سیستم
استقرار سیستم از مهمترین و حساسترین مراحل یك طرح جامع است. از حیث میزان هزینه نیز استقرار رضایتبخش یك سیستم،  گاهی با مجموع هزینه های مراحل مختلف طراحی آن، برابری می كند. مراحل اصلی استقرار عبارتند از: نصب اولیه- آزمایش سیستم( به طور كلی)- ارزیابی، نگهداری، و كنترل سیستم.
گامهای عمده ای كه باید برای استقرار، ارزیابی و نگهداری سیستم برداشته شوند عبارتند از:
1-تعیین روش استقرار(بدیلهای استقرار):
روشهای اصلی استقرار سیستم عبارتند از:
روش نصب سیستم جدید برای اولین بار. در حالتی كه سیستم جدید برای اولین بار نصب می شود، قبل از استقرار دائمی، مدتی به صورت آزمایشی نصب می گردد.
روش قطع سیستم قدیمی و نصب سیستم جدید(تبدیل مستقیم. در این حالت یك شكاف زمانی ایجاد می شود كه در آن، هیچ سیستمی در حال فعالیت نیست.
روش قطع و نصب بخش به بخش سیستم(روش استقرار تدریجی سیستم جدید). بتدریج بخشهایی از سیستم قدیم قطع می شوند و بخشهایی از سیستم جدید نصب می گردند؛ به شرط آنكه سیستم جدید، تركیبی از فعالیتهای خودكار و منفك از هم باشد.
كار همزمان و موازی سیستم جدید با سیستم قدیمی، و قطع سیستم قدیمی در مرحله بعد. استفاده از این روش، به دلیل افزایش نیاز به نیروی انسانی و افزایش هزینه های جانبی، بسیار پرهزینه است. مزیت این روش آن است كه فرصتی ایجاد می كند تا عیبهای سیستم جدید قبل از شروع به كار، كاملاً برطرف شوند.


2-برنامه ریزی استقرار:
فرایند برنامه ریزی استقرار، با توجه به تصمیمات بنیادی و برنامه های گوناگون استقرار، وظیفه مدیران صفی است. پس از تعیین روش تبدیل، طی كردن گامهای ذیل در فرایند برنامه ریزی استقرار، ضرورت دارد:
2-1) تشخیص و تعیین كارهای استقرار:
كارهای عمده ای كه باید برای استقرار سیستم انجام شوند، معمولاً عبارتند از:
برنامه ریزی كارهای استقرار
سازماندهی نیروی انسانی برای استقرار
تهیه و طراحی جا و مكان و تسهیلات
تنظیم رویه های نصب و آزمایش
برنامه ریزی برای آموزش نیروی انسانی عملیاتی
تكمیل نرم افزار مورد نیاز سیستم
تهیه سخت افزار مورد نیاز
طراحی كاربرگها
تنظیم پرونده ها
قطع سیستم جاری، و تكمیل و آغاز فعالیت سیستم جدید
آزمایش كل سیستم: شامل:
الف) آزمایش برنامه؛ برای شناسایی نارسائی های منطقی و ساختاری برنامه انجام می شود. در این روش، پس از آزمایش هر سلول به طور مجزا، رابطه آن سلول با سایر سلولهای برنامه نیز آزمایش می شود.
ب) آزمایش سیستم؛ برای اطمینان از هماهنگی عملكرد مجموعه برنامه ها اجرا می شود. در اینجا، برنامه نویسان از اطلاعات ویژه آزمایش استفاده می كنند. عواملی كه هنگام آزمایش سیستم مدنظر قرار می گیرند عبارتند از:
ب-1) سازگاری داده ها. آیا شكل داده های تولید شده در یك سلول، برای استفاده در سایر سلولهای كه از آن داده ها استفاده می كنند، قابل قبول است؟
ب-2) به هم پیوستگی داده ها. آیا داده های نامگذاری شده در یك سلول، در سایر سلولهای نیز با همان نام قابل ارجاع هستند؟
ب-3) ظرفیت پرونده.  آیا اندازه پرونده، برای رفع نیازهای عملیاتی(كاربردی) كافی است؟
ب-4) توالی داده ها. آیا داده های ذخیره شده و قابل دسترسی، از نظم كافی و مطلوب برخوردارند.؟ آیا برای حفظ نظم مورد نظر در داده ها، رویه های مناسب طبقه بندی و فهرست نویسی به كار گرفته شده اند؟
این آزمایشها، فعالیت عادی سیستم را ارزیابی می كنند. دسته دیگری از آزمایشها،«آزمایشهای ویژه» نامیده می شوند كه اطلاعاتی را درباره میزان مطلوبیت عملكرد سیستم، فراهم می كنند.
ج) آزمایش میزان پذیرش سیستم در میان كاربران، كاربران با استفاده از اطلاعات واقعی، میزان مطلوبیت سیستم را طی یك دوره زمانی طولانی، ارزیابی می كنند. این آزمایش كه بیش از تحویل سیستم و ارزیابی آن توسط كاربرنهایی صورت می گیرد،«آزمایش نهایی» نامیده می شود.
12- مستندسازی سیستم
ارزیابی سیستم. طراحان سیستم، معمولاً كیفیت آن را با توجه به میزان بازدهی اقتصادی آن در نظر می گیرند. معمولاً كیفیت نرم افزارها، با توجه به ظرفیت آنها، از حیث موارد ذیل ارزیابی می شود:
الف) نحوه كنترل فرایند دسترسی به برنامه
ب) صحت(میزان توان سیستم در اصلاح ورودیها، محاسبات و خروجیها)
ج) قابلیت توسعه سیستم
د) قابلیت نگهداری سیستم و توان شناسایی خطاهای برنامه و اصلاح آنها
ه) قابلیت حمل و كاربرد مجدد روی سخت افزارهای گوناگون
و) قابلیت اعتماد و میزان دقت عملكرد یك سیستم با توجه به استانداردها
14- نگهداری و كنترل سیستم( رفع عیب از سیستم و بهبود آن). فعالیت نگهداری ممكن است با دریافت گزارشهایی مبنی بر بروز خطا، تغییر نیازهای كاربران یا پیشنهاد یكی از اعضای گروه«طراحان و مدیران» آغاز شود. فعالیتهای مربوط به نگهداری را می توان به ترتیب ذیل دسته بندی كرد:
الف) تعمیرات فوری
ب) تعمیرات جاری
ج) رسیدگی به تقاضاهای مربوط به گزارشهای خاص
د) بهبود سیستم
نكته: مسئولیت كنترل و نگهداری سیستم، بر عهده مدیران صفی است.
نكته: سیستم نگهداری باید مشتمل بر ابزار مورد نیاز برای دریافت ورودیها از محیط باشد. زیرا اگر تغییرات محیطی به دقت پیگیری، شناسایی و كنترل نشوند، ممكن است جریان مستمری از خطاها را وارد سیستم كنند. برخی از عوامل وقوع تغییر و تحول در محیط عبارتند از:
الف) خط مشی ها، قوانین و مقررات دولتی
ب) شرایط اقتصادی
ج) صنعت و موقعیتهای رقابتی
د) تكنولوژی جدید
نكته: یك برنامه خوب برای نگهداری سیستم، باید چهار گام داشته باشد:
الف) همه تقاضاهای كتبی تغییر را ثبت كند.
ب) همه تقاضاها را اولویت بندی كند؛ این اولویتها بر مبنای فوریت، مزایای بلند مدت، زمان و منابع مورد نیاز ملاحظات و نظرهای مدیریت، تنظیم می شوند.
ج) برنامه های سالانه و برنامه های كوتاه مدت ماهانه را تنظیم كند.
د) تعمیرات انجام شده را برحسب زمان انجام ثبت كند؛ پس از پایان یافتن هر پروژه دفتر راهنمای طراحی سیستم اصلاح می شود.
2-2) برقراری رابطه بین كارهای مذكور
ضرورت اجرای همزمان و توالی بسیاری از فعالیتهای پروژه های بزرگ، تحلیلگران را تشویق می كند تا از نمودار شبكه استفاده می كنند. حتی در پروژه های كوچك نیز استفاده از نمودار میله ای«گانت» و نمودار شبكه، تصور طرح و برنامه زمانبندی آن را بسیار روشنتر می سازد.
2-3) تهیه برنامه زمانبندی شده
ابتدا طراحان سیستم با یك زمانبندی تخمینی و برآورد زمان متوسط هر فعالیت در یك نمودار شبكه، برنامه ای زمانبندی شده را تنظیم می كنند و سپس مسیر بحرانی یا طولانی ترین مسیرآن از حیث زمان، محاسبه می شود. بدین ترتیب، پس از تعیین نقطه شروع، طراح می تواند تاریخ پایان برنامه را معین كند.
2-4) تنظیم بودجه، با توجه به كارها و زمان انجام آنها
برآورد هزینه باید به عنوان قسمتی از برنامه ریزی تلقی شود. سپس، با توجه به میزان هزینه برآورد شده بودجه بندی می شود و هزینه و زمان مورد نیاز برای اجرای كل پروژه معین می شود.

2-5) طراحی سیستم كنترل و گزارش گیری
گزارش گیری یا كنترل را می توان با«ملاقاتهای هفتگی با كاركنان اصلی و صاحبنظر درگیر در كار» یا«مطالعه خلاصه گزارشهای مكتوب» انجام داد. كاربرگهای گزارش باید قابلیت كافی را در نشان دادن رابطه«هزینه و پیشرفت فنی» و همچنین رابطه«هزینه و زمان» دارا باشند.
نظامهای هوشمند یا سیستم های متخصص
طراحی سیستمهای متخصص تلاشی است برای آنكه كامپیوتر را در قلمرو تخصصهای باریك نیز وارد كنیم و آن ها را بتدریج همچون انسانهای متخصص به بازار كار آوریم:

سیستم متخصص یكی از شاخصه های هوش مصنوعی بشمار می آید كه با گردآوری دانش تخصصی و اطلاعات كارشناسی در یك حوزه خاص و استفاده از منطق می كوشد تا در كنار متخصصان و همپای آنان به عرضه خدمات تخصصی بپردازد. این سیسمتها نه تنها واجد اطلاعات بلكه نوعی اندیشه استدلالی نیز هستند و با بهره گیری از شیوه های جستجویی( اكتشافی- ابداعی) به استنتاج های منطقی می پردازند.
ویژگی های سیستم های متخصص:
قادرند در مسائل تخصصی همچون یك كارشناس ورزیده و آگاه ما را یاری دهند.
به علت استفاده از شیوه جست و جویی نسبت به برنامه های الگوریتمی از انعطاف و سهولت بیشتری برخوردارند.
قدرت پذیرش داده های پیش بینی نشده و تطبیق با شرایط جدید را دارا هستند.
قادرند زبان مخاطبین خود را درك و با آنها ارتباط برقرار كنند.
زمینه های استفاده از سیستم های متخصص:
زمانی كه با كمبود پرسنل متخصص مواجه هستیم و سیستم متخصص می تواند جایگزین خوبی برای نیروی تخصصی باشد.
هنگامی كه جابجایی نیروی تخصصی بسیار زیاد است و این سیال بودن نیروها موجب از هم گسیختگی فعالیت های سازمانی می شود.
زمانی كه اطلاعات تخصصی مورد نیاز، پیچیده و انبوه هستند.
هنگامی كه فعالیتها تخصصی و تكراری اند و برای انجام، به تخصص نیاز دارند.
زمانی كه با انبوهی از اطلاعات روبرو هستیم كه باید تمامی آنها بررسی و كلیه فرضیات درباره آنها سنجیده شوند.
نرم افزارهایی برای ایجاد سیستم متخصص:
نرم افزارهایی كه برای كمك به كسانی كه می خواهند به طراحی و ساخت سیستمهای متخصص بپردازند را اصطلاحاً« شل» سیستمهای متخصص می نامیم.
به طور كلی سیستمهای متخصص را می توانیم ب دو بخش تقسیم كنیم:
بخش اول چهارچوب كلی سیستم است كه صرفنظر از موضوع، برای هر سیستم قابل استفاده است.
بخش دوم، بخش دانش و موضوع تخصصی سیستم است و در هر سیستم با سیستم دیگر متفاوت است.
نكته: شل ها در انجام طراحی و ایجاد بخش اول سیستم های متخصص یاری دهنده  اند و كار طراحان را ساده و سریع می سازند، یكی از این شل های مناسب،«توایس» نام دارد.
نكته: طراحان سیستم های متخصص را مهندسی دانشی می نامیم.
مراحل ایجاد یك سیستم متخصص:
1-عملی بودن ایجاد سیستم به وسیله مهندس دانش باهمكاری متخصص مربوطه بررسی می شود.
2-اطلاعات و دانش لازم برای سیستم گردآوری می شود و طراحی یك نمونه از سیستم  در این مرحله انجام می گیرد و ضمن آن سیستم مورد آزمایش نهایی قرار می گیرد.
سازماندهی نحوه استفاده از سیستم در این مرحله انجام می گیرد و ضمن آن، سیستم نگهداری مشخص می شود و برنامه های آموزشی برای استفاده از سیستم تنظیم و ارائه می شوند.
نارسائی های سیستمهای متخصص:
این سیستمها شعور انسانی ندارند و ممكن است دچار درك كلیشه ای شوند.
نحوه ارتباط كاربران با سیستم، فرهنگ واژگانی كه به كار می برند، و نوع استدلال، از موارد آسیب پذیری سیستمهای متخصص اند.
سیستمهای متخصص از تجربیات خود چیزی نمی آموزند و از این رو نمی توانند به رفتارهای خود با گذشت زمان بهبود بخشند.
دانش سیستمهای متخصص محدود است.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:17 ق.ظ
Nice blog right here! Also your website so much up fast!

What host are you using? Can I am getting your affiliate hyperlink for your host?
I desire my website loaded up as fast as yours lol
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
چت روم | قالب وبلاگ
دانلود نرم افزار
گالری عکس
دریافت همین آهنگ
 
 
بالای صفحه